Dysgwch fwy am yr hyn mae awdurdodau lleol yng Nghymru yn ei wneud mewn perthynas â’r Cyfamod.

Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru
Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (CLlLC) yn cynrychioli lles llywodraeth leol ac yn hybu democratiaeth leol yng Nghymru. Mae’r Gymdeithas yn sefydliad aelodaeth sy’n cynrychioli'r 22 awdurdod lleol yng Nghymru, mae’r 3 awdurdod tân ac achub a’r 3 awdurdod parc cenedlaethol yn aelodau cyswllt.
Rhondda Cynon Taff
Fel yr awdurdodau ar draws Cymru, mae Rhondda Cynon Taf yn gweithio i helpu aelodau Cymuned y Lluoedd Arfog i fwynhau bywyd hapusach, cryfach a mwy sefydlog.
Tai – Caerdydd
Mae dod o hyd i lety addas a gwybod lle i ddod o hyd i gymorth yn brif bryder i lawer o staff sy’n gwasanaethu ar ôl gadael y Lluoedd Arfog.
Hamdden a Lles – Rhondda Cynon Taf
Mae darparu mynediad am ddim neu ostyngiad i aelodaeth hamdden yn un o’r ffyrdd mae awdurdodau lleol yn dangos eu cefnogaeth i aelodau’r Lluoedd Arfog.
Cefnogaeth i Deuluoedd, Budd-daliadau a Chyngor – Caerdydd
Mae darparu cyngor ar gefnogaeth i blant, budd-daliadau a materion ariannol ar gyfer staff sy’n gwasanaethu a chyn-filwyr yn allweddol i helpu i gefnogi Teuluoedd y Lluoedd Arfog
Iechyd Meddwl a Lles – Wrecsam
Mae Cyfamod y Lluoedd Arfog yn deall bod iechyd meddwl a lles cyn-filwyr yr un mor bwysig â lles corfforol.
Cefnogaeth Gymunedol – Nedd Port Talbot
Mae ‘Bulldogs’ a gefnogir gan Gyfamod y Lluoedd Arfog a SSAFA yn gampfa leol a sefydlwyd i gefnogi cyn-filwyr y Lluoedd Arfog, teuluoedd a’r gymuned ehangach.
Cyflogaeth
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Curabitur lobortis lorem vel massa pretium porta.