Pecyn Hyfforddi Cyfamod y Lluoedd Arfog

 

Comisiynodd CLlLC, gyda chyllid o Gronfa’r Cyfamod, Goleg Caerdydd a’r Fro i gynhyrchu pecyn hyfforddi Cyfamod y Lluoedd Arfog.
Mae’r pecyn yn cynnwys adnodd hyfforddi wyneb yn wyneb ynghyd ag adnodd e-ddysgu. Mae’r ddwy adnodd wedi’u hanelu
at aelodau etholedig a staff awdurdodau lleol ac yn ceisio codi ymwybyddiaeth a dealltwriaeth o’r Cyfamod.

Cliciwch ar y llun isod i lansio’r pecyn e-ddysgu.

 

e-learning button link