Y Lluoedd Arfog yng Nghymru

Prosiect Cenedlaethol Cymru

 

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (CLLLC) yn defnyddio gwybodaeth bersonol i’n galluogi i gynnal gwasanaethau i gefnogi Awdurdodau Lleol wrth iddynt gyflenwi Ymrwymiadau Cyfamod y Lluoedd Arfog.

Yn 2017 derbyniodd CLlLC arian o Gronfa Cyfamod y Lluoedd Arfog gan y Weinyddiaeth Amddiffyn i gwblhau prosiect cenedlaethol.

Nod y gwasanaeth yw

  • codi ymwybyddiaeth o Gyfamod y Lluoedd Arfog a’r materion sy’n effeithio ar Gymuned y Lluoedd Arfog yng Nghymru;
  • gwella argaeledd gwybodaeth am Gyfamod y Lluoedd Arfog ar gyfer Cymuned y Lluoedd Arfog yng Nghymru;
  • gwella’r cyfathrebu ynglŷn â Chyfamod y Lluoedd Arfog yng Nghymru a wnaed gan/rhwng awdurdodau lleol; a
  • hyrwyddo a rhannu’r arfer orau.

Pwrpas y microwefan  yw darparu gwybodaeth i awdurdodau lleol, Cymuned y Lluoedd Arfog a’r cyhoedd yn gyffredinol ynglŷn â’r Cyfamod a’r gwaith y mae awdurdodau lleol Cymru yn ei wneud o ran yr agenda hon. Yn ogystal â darparu gwybodaeth am y Cyfamod a dolenni at bob awdurdod lleol yng Nghymru, mae’r safle’n cynnwys cyfres o ffilmiau byr ac astudiaethau achos sy’n tynnu sylw at rywfaint o’r gwaith, prosiectau ac arfer dda sy’n digwydd mewn awdurdodau lleol ar draws Cymru.

 

Prosiectau Cyfamod Rhanbarthol

Mae prosiect cenedlaethol Cymru’n gweithio mewn cydweithrediad â’r gwaith sydd eisoes ar y gweill yn rhanbarthol gan yr awdurdodau lleol, gan wneud cysylltiadau â’r gwaith hwn a’i ategu; llwyddodd ceisiadau unigol eraill hefyd gan y pump rhanbarth i Gronfa Cyfamod y Lluoedd Arfog gan y Weinyddiaeth Amddiffyn.

Mae’r data personol sy’n cael eu prosesu fel rhan o’r gwasanaethau hyn yn cynnwys:

  • Ffotograffau o gyfranwyr
  • Fideos o gyfranwyr
  • Astudiaethau achos o brofiadau a ddarparwyd, gan gynnwys data os yw’n briodol
  • Ffurflen gyswllt i bobl roi e-bost ac enw ar gyfer mwy o wybodaeth

Darperir yr wybodaeth i ni’n uniongyrchol neu drwy awdurdodau cyhoeddus eraill yn unol â’u polisi rhannu data a fydd yn cael ei gynnwys o fewn eu hysbysiadau preifatrwydd.

Mae trydydd cenhedlaeth y DU o gyfreithiau diogelu data yn cymryd lle Deddf Diogelu Data 1998. Mae Deddf Diogelu Data 2018 yn derbyn safonau a goblygiadau a osodir gan y Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol a, lle mae’r Rheoliad yn caniatáu, yn rhoi darpariaethau penodol sydd yn berthnasol i’r DU.

Byddwn yn defnyddio’r wybodaeth bersonol a ddarperir, ddim ond at ddibenion sydd yn gyson gyda’r rheswm a ddarparwyd i Gymdeithas Llywodraeth Leol Cymru.  Cedwir yr holl wybodaeth yn unol â pholisïau cadw Data’r CLlLC.

 

Mae’r wybodaeth yr ydym wedi’i phrosesu dan yr Atodlen (Atodlenni):

Amod Erthygl 6

Cydsyniad – Erthygl 6(1)(a)

Mae prosesu yn angenrheidiol at ddibenion Diddordeb Cyfreithlon gan y rheolydd data – Erthygl 6(1)(f)

Efallai y bydd achlysuron pan fydd dyletswydd cyfreithiol arnom i rannu gwybodaeth gydag asiantaethau sector cyhoeddus eraill.  Amlinellir gwybodaeth bellach ynglŷn â hyn o fewn Polisïau Diogelu Data CLlLC.

Os hoffech gopi o’r wybodaeth sydd gennym i’w chadw a’i rhannu amdanoch, cysylltwch â Swyddog Diogelu Data, CllLC ar e-bost dataprotection@wlga.gov.uk neu llenwch ffurflen gais Hawl Unigolyn.

Er mwyn cael mynediad at Bolisi Preifatrwydd llawn CLlLC, cliciwch https://www.wlga.cymru/privacy